Ανακοίνωση│Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στο DIGITAL CRIMINOLOGY & CYBER CRIME LAB

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΕ.Μ.Ε.)

 

DIGITAL CRIMINOLOGY & CYBER CRIME LAB   (DiCriC Lab)

Ομάδα Εργασίας

για την Ψηφιακή εγκληματολογία και το Κυβερνοέγκλημα

Η Ψηφιακή εγκληματολογία ακολουθώντας την εξέλιξη του Κυβερνοεγκλήματος καλείται να επαναδιαπραγματευτεί τις εγκληματολογικές θεωρίες και να αναζητήσει καινούριες επιστημονικές σκέψεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εγκλήματος στο ψηφιακό περιβάλλον, στο διαδίκτυο και γενικότερα σε συνάρτηση με τις νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο ανάπτυξης της τεχνοηθικής. Νέες ερευνητικές προσεγγίσεις του εγκληματικού φαινομένου και των προκλήσεων που ανακύπτουν από τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους (ενδεικτικά: τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση) καθώς και της ανάπτυξης των σχετικών δικαίων (ενδεικτικά τοι δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) παρέχουν καινούργιες διαστάσεις κατανόησης και ερμηνείας του εγκλήματος και της κοινωνικής αντίδρασης απέναντι σε αυτό.

Η Ψηφιακή Εγκληματολογία διερευνά βασικά ερωτήματα όπως: Τί ορίζεται ως έγκλημα στο ψηφιακό περιβάλλον; Πως διαμορφώνεται η τεχνοηθική βάσει της οποίας καθορίζεται η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά στον ψηφιακό κόσμο; Ποιες είναι οι επιπτώσεις μιας όλο και πιο ψηφιακής κοινωνίας για το έγκλημα και τη δικαιοσύνη; Τι επιπτώσεις θα έχουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στο έγκλημα και συμμετέχουμε σε συζητήσεις για το έγκλημα; Ποιες θα είναι οι θεμελιώδεις αλλαγές στην εγκληματολογική έρευνα; Ποιο είναι το πλαίσιο για την κατανόηση του εγκλήματος και της δικαιοσύνης σε αυτό το τεχνολογικό πλαίσιο; Τι σημαίνει να είσαι ψηφιακός πολίτης; Πώς οι ψηφιακές επικοινωνίες και τα κοινωνικά δίκτυα θα ενεργοποιήσουν νέες μορφές δικαιοσύνης και κινήματα δικαιοσύνης;

_______________________________________

Digital Criminology – Crime and Justice in Digital Society

By Anastasia Powell, Gregory Stratton, Robin Cameron

Copyright Year 2018

ISBN 9781138636743

Published June 27, 2018 by Routledge

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος συμμετέχει στις διεργασίες του ΟΗΕ για την υπογραφή διεθνούς σύμβασης για το Κυβερνοέγκλημα, αναλαμβάνεται δράση μέσω του εργαστηρίου με τίτλο: DIGITAL CRIMINOLOGY & CYBER CRIME LAB   (DiCriC Lab), η οποία αφορά στα κάτωθι:

  • Επιστημονικές συναντήσεις& εκδηλώσεις
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια/Ημερίδες/Workshops/Συνέδρια/Ανοιχτές συζητήσεις/Ομιλίες/Kύκλοι ανάγνωσης και μελέτης βιβλίων (reading group)
  • Διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών
  • Δημοσίευση αρθρογραφίας στο περιοδικό Crime Times και στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΚΕΜΕ (www.e-keme.gr)
  • Δημιουργία μιας «δεξαμενής» (think tank) ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον κλάδο της Ψηφιακής Εγκληματολογίας
  • Συγγραφή και υποβολή πρότασης κατ’ αξιοποίηση του συμβουλευτικού status του ΚΕ.Μ.Ε. στον Ο.Η.Ε. σχετικά με την προς υπογραφή διεθνή σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα
  • Δημιουργία δικτύου με συναφείς φορείς (networking)
  • Ανάληψη εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών

Σκοπός του Lab

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενθάρρυνση της μελέτης και έρευνας της Ψηφιακής Εγκληματολογίας, καθώς και η παραγωγή νέας γνώσης για το εγκληματικό φαινόμενο. 

 Οι δραστηριότητες του DiCriC Lab αποβλέπουν στην υλοποίηση και επίτευξη τόσο του κεντρικού σκοπού του, έτσι όπως αυτός τέθηκε παραπάνω, καθώς και στην ανάδειξη και υλοποίηση ιδεών και προτάσεων των συμμετεχόντων σε αυτό.

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ:

Ο Α΄ κύκλος του Εργαστηρίου έχει ως κύρια θεματική:

1) τη μελέτη της έννοιας της τεχνοηθικής αναφορικά με τον προσδιορισμό της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς στο ψηφιακό περιβάλλον

2) τη μελέτη του νομικού πλαισίου και της πρόληψης εγκληματικών συμπεριφορών σχετικά με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η 01/02/2023.

Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες του Εργαστηρίου είναι ο Δρ. Φ. Σπυρόπουλος (Αντιπρόεδρος ΚΕ.Μ.Ε., Μεταδιδάκτορας) και η Ευαγγελία Ανδρουλάκη (μέλος Δ.Σ. ΚΕ.Μ.Ε., υπ. Διδάκτωρ ΠΑΔΑ), που θα τεθούν και επικεφαλής των επιστημονικών ομάδων εργασίας που θα σχηματιστούν.

Μέλη

Ένας από τους βασικούς στόχους του DiCriC Lab άλλα και μία γενικότερη αρχή που διέπει το ΚΕ.Μ.Ε είναι αυτή της διεπιστημονικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Συνεπώς, βάσει αυτής της αρχής, στο DiCriC Lab δικαίωμα συμμετοχής έχουν -ενδεικτικά- επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνιολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, ψυχολογίας, νομικής, εγκληματολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών Σχολών και όσοι/όσες εκτός των ανωτέρω ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Τα μέλη του DiCriC Lab θα πρέπει να είναι και ενεργά μέλη του ΚΕ.Μ.Ε.

Προνόμια συμμετοχής:

– Ειδική έκπτωση σε σεμινάρια και εκδηλώσεις του Lab.

– Δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες.

– Δυνατότητα δημοσίευσης αρθρογραφίας.

– Άμεση ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στον κλάδο και για νέες εξελίξεις.

– Λήψη βεβαίωσης κατά την ολοκλήρωση της εθελοντικής συμμετοχής και δυνατότητα λήψης συστατικής επιστολής.

Πώς μπορώ να γίνω μέλος:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι ευπρόσδεκτοι/ες να συμμετάσχουν στην Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του DiCriC Lab εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος από 19/12/2022 έως 16/01/2023 στο email: crime@e-keme.gr με θέμα: «Συμμετοχή στο DiCriC Lab».

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος χρειάζεται να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και μία σύντομη επιστολή, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες θα επεξηγούν τους λόγους, για τους οποίους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα αυτή, καθώς και ποια θα είναι η συνεισφορά τους σε περίπτωση που επιλεγούν.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και για την τελική επιλογή των μελών θα διεξαχθούνσυνεντεύξεις διά ζώσης ή μέσω zoom.

 

Add Comment