Ανακοίνωση Ερευνητικού Έργου

ΚΕ.Μ.Ε

 

 

 

 

 

Αθήνα, 07/05/2019

Οι επιστημονικοί φορείς Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και «Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος» (ΚΕ.Μ.Ε.), διενεργούν έρευνα με τίτλο: «Nοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης. Η περίπτωση των Σύριων προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα» υπό την επιστημονική ευθύνη της Διευθύντριας Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε. Δρ Ιωάννας Τσίγκανου και την επιστημονική συνεργασία της Δρ Αναστασίας Χαλκιά και της κοινωνιολόγου, Μάρθας Λεμπέση. Η εν θέματι έρευνα προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31/12/2019 και διερευνά, μέσω της διενέργειας συνεντεύξεων σε βάθος, το πλαίσιο της κοινωνικής ζωής των Σύριων προσφύγων στη χώρα καταγωγής τους, τη διαδρομή τους προς την Ευρώπη και την κοινωνική καθημερινότητά τους στην Ελλάδα υπό το πρίσμα αφενός της μετάβασής τους από τη μια κοινωνία στην άλλη αφετέρου της πορείας προς την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Δεδομένου δε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει έως τώρα, παρά ελάχιστη, βιβλιογραφία συναφούς περιεχομένου, οι ως άνω διερευνήσεις αναμένεται να συμβάλλουν, με νέα και εις βάθος γνώση, στη χάραξη πολιτικών μετάβασης και ένταξης του πληθυσμού αυτού.

Η εν θέματι έρευνα εστιάζει σε πολίτες Συρίας, διότι το διάστημα από το 2013 έως το 2018 όχι μόνο είναι εκείνοι που υπέβαλαν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα αλλά παρουσιάζουν, έναντι κάθε άλλης εθνικότητας, το υψηλότερο ποσοστό αναγνώρισης ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Κατά συνέπεια, αναμένεται ότι πολλοί εξ αυτών θα ζήσουν στην Ελλάδα επί μακρόν, συνδιαμορφώνοντας μαζί με τον γηγενή πληθυσμό, ένα καίριο πολιτειακό και βιοτικό διακύβευμα: την επίτευξη της συμμετοχής τους στις μείζονες θεσμικές κοινωνικές δομές και την καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα.

Το ως άνω έργο περιλαμβάνει ημιδομημένες προσωπικές συνεντεύξεις σε Σύριους πρόσφυγες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα οι οποίες διενεργούνται στη γλώσσα τους αφού προβλέπεται από το ερευνητικό έργο διερμηνεία.

Επί του παρόντος η έρευνα δεν τυγχάνει εξωτερικής χρηματοδότησης από φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) και η συμμετοχή όλων σε αυτήν είναι άμισθη.

Για περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα, μπορείτε να απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: jtsiganou@ekke.gr & crime@e-keme.gr

 

Εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών                                                                 Εκ μέρους του ΚΕ.Μ.Ε.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη,

Δρ Ιωάννα Τσίγκανου                                                                                                                             Δρ Αναστασία Χαλκιά

 

 

 

 

Add Comment