Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε έρευνα με θέμα το ελληνικό χρέος και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα

 

ΚΕ.Μ.Ε

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  ΤΟΥ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

 

Επιστημονική μελέτη, έρευνα και δημόσια προβολή θεμάτων Εγκληματολογίας

www.ekeme.gr

 

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για συμμετοχή σε έρευνα με θέμα το ελληνικό χρέος και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα

 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) αναλαμβάνει να υλοποιήσει σε συνεργασία με το Organized Crime Observatory (OCO) και το Northeastern University of Boston (USA) την ερευνητική πρόταση του Καθηγητή Εγκληματολογίας και Ποινικής Δικαιοσύνης στο Northeastern University Δρα Νίκο Πασσά, με θέμα το ελληνικό χρέος και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Kύριος στόχος αυτού του έργου είναι να παράσχει μια εμπεριστατωμένη, ακριβή και επιστημονική περιγραφή της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα και, το σημαντικότερο, των όρων που επιβάλλονται σε μια σειρά κυβερνήσεων αποτελούμενες από πέντε διαφορετικά πολιτικά κόμματα από το 2009 και εντεύθεν και να φέρει στην επιφάνεια την παραβίαση των συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Το ως άνω έργο θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού που είχαν ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών.  Το έργο πρόκειται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2018 η δε εκτιμώμενη διάρκειά του ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμα μήνες.

Επί του παρόντος η έρευνα στερείται αρχικής χρηματοδότησης και για τον λόγο αυτό η συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα είναι σε αυτό το στάδιο άμισθη. Ωστόσο, το ανωτέρω consortium πρόκειται να υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση σε φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την οικονομική ενίσχυση τόσο της έρευνας όσο και των συμμετεχόντων σε αυτήν.

 

Απαιτούμενα προσόντα για τη συμμετοχή στην έρευνα

-Πτυχίο ΑΕΙ (πτυχίο νομικής ή οικoνομικών ή πολιτικών  ή κοινωνικών επιστημών)

-Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν εξαιρετικό προσόν

-Σπουδές ή / και εμπειρία στην Εγκληματολογία θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν

-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

-Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Η γνώση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) θα συνεκτιμηθεί.

Επίσης, για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο μέσος όρος απασχόλησης για κάθε ερευνητή εκτιμάται στις δέκα (10) ώρες τουλάχιστον εβδομαδιαίως.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση  crime@e-keme.gr, το αργότερο έως την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018.

Κατόπιν της αξιολόγησης της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

 

Σημαντική σημείωση

Αιτήσεις συμμετοχής που θα σταλούν πέραν της ανωτέρω προθεσμίας μπορεί να εξετασθούν, αλλά η συμμετοχή των ενδιαφερομένων δεν δύναται να εγγυηθεί

Open Call: Participation in research on Greek debt and violations of human rights in Greece

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Comment