Δελτία Τύπου

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΠΑ.Δ.Α. και Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη στις 27/11 από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής [...]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ www.e-keme.gr   ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ [...]

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

#VDimakis   Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Επιστημονική μελέτη, [...]