Εθελοντής βοηθός συντονιστή έκδοσης ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού